TRA CỨU SERIAL NĂM SẢN XUẤT ĐÀN PIANO Yamaha, Sê-ri: 2140045

Powered by Sovaco Piano

Yamaha Serial chứa ký tự J,U,YT...

Số thứ tự Hãng Năm sản xuất Số Sê-ri Nơi đặt nhà máy
1 Yamaha 1999 J1600001 Jakarta, Indonesia
2 Yamaha 2000 J1700559 Jakarta, Indonesia
3 Yamaha 2001 J1802250 Jakarta, Indonesia
4 Yamaha 2002 J1904634 Jakarta, Indonesia
5 Yamaha 2003 J2008354 Jakarta, Indonesia
6 Yamaha 2004 J2109546 Jakarta, Indonesia
7 Yamaha 2005 J2212096 Jakarta, Indonesia
8 Yamaha 2006 J2317402 Jakarta, Indonesia
9 Yamaha 2007 J2422310 Jakarta, Indonesia
10 Yamaha 2008 J2526623 Jakarta, Indonesia
11 Yamaha 2009 J2631503 Jakarta, Indonesia
12 Yamaha 2010 J2733874 Jakarta, Indonesia
13 Yamaha 2011 J2837851 Jakarta, Indonesia
14 Yamaha 2012 J2942840 Jakarta, Indonesia
15 Yamaha 1974 U101000 Michigan, USA
16 Yamaha 1975 U102000 Michigan, USA
17 Yamaha 1976 U107000 Michigan, USA
18 Yamaha 1977 U110000 Michigan, USA
19 Yamaha 1978 U117000 Michigan, USA
20 Yamaha 1979 U124000 Michigan, USA
21 Yamaha 1980 U132000 Michigan, USA
22 Yamaha 1981 U141000 Michigan, USA
23 Yamaha 1982 U150000 Michigan, USA
24 Yamaha 1983 U160000 Michigan, USA
25 Yamaha 1984 U167000 Michigan, USA
26 Yamaha 1985 U174000 Michigan, USA
27 Yamaha 1986 U186000 Michigan, USA
28 Yamaha 2004 YT277800 Taoyuan, Taiwan
29 Yamaha 2005 YT281000 Taoyuan, Taiwan
30 Yamaha 2006 YT285000 Taoyuan, Taiwan
31 Yamaha 2004 H0004000 Hangzhou, China
32 Yamaha 2005 H0004900 Hangzhou, China
33 Yamaha 2006 H0010900 Hangzhou, China
34 Yamaha 2007 H0020700 Hangzhou, China
35 Yamaha 2008 H0039900 Hangzhou, China
36 Yamaha 2009 H0071498 Hangzhou, China
37 Yamaha 2010 H0105429 Hangzhou, China
Số thứ tự Hãng Năm sản xuất Số Sê-ri Nơi đặt nhà máy

Kawai Serial chứa ký tự A,F...

Số thứ tự Hãng Năm sản xuất Số Sê-ri Nơi đặt nhà máy
1 Kawai 1988 A6904 U.S. Production
2 Kawai 1989 A7500 U.S. Production
3 Kawai 1990 A10200 U.S. Production
4 Kawai 1991 A21300 U.S. Production
5 Kawai 1992 A30515 U.S. Production
6 Kawai 1993 A39267 U.S. Production
7 Kawai 1994 A49071 U.S. Production
8 Kawai 1995 A56689 U.S. Production
9 Kawai 1996 A64000 U.S. Production
10 Kawai 1997 A74000 U.S. Production
11 Kawai 1998 A81000 U.S. Production
12 Kawai 1999 A90000 U.S. Production
13 Kawai 2000 A96000 U.S. Production
14 Kawai 2001 A100000 U.S. Production
15 Kawai 2002 A104000 U.S. Production
16 Kawai 2003 A111000 U.S. Production
17 Kawai 2004 A115300 U.S. Production
18 Kawai 2003 F000200 Indonesia Production
19 Kawai 2004 F002200 Indonesia Production
20 Kawai 2005 F004700 Indonesia Production
21 Kawai 2006 F010600 Indonesia Production
22 Kawai 2007 F018700 Indonesia Production
23 Kawai 2008 F030500 Indonesia Production
24 Kawai 2009 F040085 Indonesia Production
25 Kawai 2010 F049000 Indonesia Production
26 Kawai 2011 F057700 Indonesia Production
27 Kawai 2012 F067900 Indonesia Production
28 Kawai 2013 F080000 Indonesia Production
29 Kawai 2014 F092000 Indonesia Production
30 Kawai 2015 F102000 Indonesia Production
31 Kawai 2006 32000 KX Models (Canada)
32 Kawai 2007 34000 KX Models (Canada)
33 Kawai 2008 36800 KX Models (Canada)
34 Kawai 2009 37900 KX Models (Canada)
35 Kawai 2010 38900 KX Models (Canada)
36 Kawai 2011 40000 KX Models (Canada)
37 Kawai 2012 41000 KX Models (Canada)
38 Kawai 2013 42000 KX Models (Canada)
Số thứ tự Hãng Năm sản xuất Số Sê-ri Nơi đặt nhà máy

Steinway & Sons Serial

Số thứ tự Hãng Năm sản xuất Số Sê-ri Nơi đặt nhà máy
1 Steinway & Sons 1000 1856 Steinway & Sons
2 Steinway & Sons 2000 1858 Steinway & Sons
3 Steinway & Sons 3000 1860 Steinway & Sons
4 Steinway & Sons 5000 1861 Steinway & Sons
5 Steinway & Sons 7000 1863 Steinway & Sons
6 Steinway & Sons 9000 1864 Steinway & Sons
7 Steinway & Sons 11000 1865 Steinway & Sons
8 Steinway & Sons 13000 1866 Steinway & Sons
9 Steinway & Sons 15000 1867 Steinway & Sons
10 Steinway & Sons 17000 1868 Steinway & Sons
11 Steinway & Sons 19000 1869 Steinway & Sons
12 Steinway & Sons 21000 1870 Steinway & Sons
13 Steinway & Sons 23000 1871 Steinway & Sons
14 Steinway & Sons 25000 1872 Steinway & Sons
15 Steinway & Sons 27000 1873 Steinway & Sons
16 Steinway & Sons 29000 1874 Steinway & Sons
17 Steinway & Sons 31000 1875 Steinway & Sons
18 Steinway & Sons 33000 1876 Steinway & Sons
19 Steinway & Sons 35000 1877 Steinway & Sons
20 Steinway & Sons 40000 1878 Steinway & Sons
21 Steinway & Sons 45000 1881 Steinway & Sons
22 Steinway & Sons 50000 1883 Steinway & Sons
23 Steinway & Sons 55000 1886 Steinway & Sons
24 Steinway & Sons 60000 1887 Steinway & Sons
25 Steinway & Sons 65000 1889 Steinway & Sons
26 Steinway & Sons 70000 1891 Steinway & Sons
27 Steinway & Sons 75000 1893 Steinway & Sons
28 Steinway & Sons 80000 1894 Steinway & Sons
29 Steinway & Sons 85000 1896 Steinway & Sons
30 Steinway & Sons 90000 1898 Steinway & Sons
31 Steinway & Sons 95000 1900 Steinway & Sons
32 Steinway & Sons 100000 1901 Steinway & Sons
33 Steinway & Sons 105000 1902 Steinway & Sons
34 Steinway & Sons 110000 1904 Steinway & Sons
35 Steinway & Sons 115000 1905 Steinway & Sons
36 Steinway & Sons 120000 1906 Steinway & Sons
37 Steinway & Sons 125000 1907 Steinway & Sons
38 Steinway & Sons 130000 1908 Steinway & Sons
39 Steinway & Sons 135000 1909 Steinway & Sons
40 Steinway & Sons 140000 1910 Steinway & Sons
41 Steinway & Sons 150000 1911 Steinway & Sons
42 Steinway & Sons 155000 1912 Steinway & Sons
43 Steinway & Sons 160000 1913 Steinway & Sons
44 Steinway & Sons 165000 1914 Steinway & Sons
45 Steinway & Sons 170000 1915 Steinway & Sons
46 Steinway & Sons 175000 1916 Steinway & Sons
47 Steinway & Sons 185000 1917 Steinway & Sons
48 Steinway & Sons 190000 1918 Steinway & Sons
49 Steinway & Sons 195000 1919 Steinway & Sons
50 Steinway & Sons 200000 1920 Steinway & Sons
51 Steinway & Sons 205000 1921 Steinway & Sons
52 Steinway & Sons 210000 1922 Steinway & Sons
53 Steinway & Sons 220000 1923 Steinway & Sons
54 Steinway & Sons 225000 1924 Steinway & Sons
55 Steinway & Sons 235000 1925 Steinway & Sons
56 Steinway & Sons 240000 1926 Steinway & Sons
57 Steinway & Sons 255000 1927 Steinway & Sons
58 Steinway & Sons 260000 1928 Steinway & Sons
59 Steinway & Sons 265000 1929 Steinway & Sons
60 Steinway & Sons 270000 1930 Steinway & Sons
61 Steinway & Sons 271000 1931 Steinway & Sons
62 Steinway & Sons 274000 1932 Steinway & Sons
63 Steinway & Sons 276000 1933 Steinway & Sons
64 Steinway & Sons 278000 1934 Steinway & Sons
65 Steinway & Sons 279000 1935 Steinway & Sons
66 Steinway & Sons 284000 1936 Steinway & Sons
67 Steinway & Sons 289000 1937 Steinway & Sons
68 Steinway & Sons 290000 1938 Steinway & Sons
69 Steinway & Sons 294000 1939 Steinway & Sons
70 Steinway & Sons 300000 1940 Steinway & Sons
71 Steinway & Sons 305000 1941 Steinway & Sons
72 Steinway & Sons 310000 1942 Steinway & Sons
73 Steinway & Sons 314000 1943 Steinway & Sons
74 Steinway & Sons 316000 1944 Steinway & Sons
75 Steinway & Sons 317000 1945 Steinway & Sons
76 Steinway & Sons 319000 1946 Steinway & Sons
77 Steinway & Sons 322000 1947 Steinway & Sons
78 Steinway & Sons 324000 1948 Steinway & Sons
79 Steinway & Sons 328000 1949 Steinway & Sons
80 Steinway & Sons 331000 1950 Steinway & Sons
81 Steinway & Sons 334000 1951 Steinway & Sons
82 Steinway & Sons 337000 1952 Steinway & Sons
83 Steinway & Sons 340000 1953 Steinway & Sons
84 Steinway & Sons 343000 1954 Steinway & Sons
85 Steinway & Sons 346500 1955 Steinway & Sons
86 Steinway & Sons 350000 1956 Steinway & Sons
87 Steinway & Sons 355000 1957 Steinway & Sons
88 Steinway & Sons 358000 1958 Steinway & Sons
89 Steinway & Sons 362000 1959 Steinway & Sons
90 Steinway & Sons 366000 1960 Steinway & Sons
91 Steinway & Sons 370000 1961 Steinway & Sons
92 Steinway & Sons 375000 1962 Steinway & Sons
93 Steinway & Sons 380000 1963 Steinway & Sons
94 Steinway & Sons 385000 1964 Steinway & Sons
95 Steinway & Sons 390000 1965 Steinway & Sons
96 Steinway & Sons 395000 1966 Steinway & Sons
97 Steinway & Sons 400000 1967 Steinway & Sons
98 Steinway & Sons 405000 1968 Steinway & Sons
99 Steinway & Sons 412000 1969 Steinway & Sons
100 Steinway & Sons 418000 1970 Steinway & Sons
101 Steinway & Sons 423000 1971 Steinway & Sons
102 Steinway & Sons 426000 1972 Steinway & Sons
103 Steinway & Sons 431000 1973 Steinway & Sons
104 Steinway & Sons 436000 1974 Steinway & Sons
105 Steinway & Sons 439000 1975 Steinway & Sons
106 Steinway & Sons 445000 1976 Steinway & Sons
107 Steinway & Sons 450000 1977 Steinway & Sons
108 Steinway & Sons 455300 1978 Steinway & Sons
109 Steinway & Sons 463000 1979 Steinway & Sons
110 Steinway & Sons 468500 1980 Steinway & Sons
111 Steinway & Sons 473500 1981 Steinway & Sons
112 Steinway & Sons 478500 1982 Steinway & Sons
113 Steinway & Sons 483000 1983 Steinway & Sons
114 Steinway & Sons 488000 1984 Steinway & Sons
115 Steinway & Sons 493000 1985 Steinway & Sons
116 Steinway & Sons 498000 1986 Steinway & Sons
117 Steinway & Sons 503000 1987 Steinway & Sons
118 Steinway & Sons 507700 1988 Steinway & Sons
119 Steinway & Sons 512600 1989 Steinway & Sons
120 Steinway & Sons 516700 1990 Steinway & Sons
121 Steinway & Sons 521000 1991 Steinway & Sons
122 Steinway & Sons 523500 1992 Steinway & Sons
123 Steinway & Sons 527000 1993 Steinway & Sons
124 Steinway & Sons 530000 1994 Steinway & Sons
125 Steinway & Sons 533500 1995 Steinway & Sons
126 Steinway & Sons 537200 1996 Steinway & Sons
127 Steinway & Sons 540700 1997 Steinway & Sons
128 Steinway & Sons 545600 1998 Steinway & Sons
129 Steinway & Sons 549600 1999 Steinway & Sons
130 Steinway & Sons 554000 2000 Steinway & Sons
131 Steinway & Sons 558000 2001 Steinway & Sons
132 Steinway & Sons 562500 2002 Steinway & Sons
133 Steinway & Sons 567000 2003 Steinway & Sons
134 Steinway & Sons 571000 2004 Steinway & Sons
135 Steinway & Sons 574500 2005 Steinway & Sons
136 Steinway & Sons 578500 2006 Steinway & Sons
137 Steinway & Sons 582500 2007 Steinway & Sons
138 Steinway & Sons 584600 2008 Steinway & Sons
139 Steinway & Sons 587500 2009 Steinway & Sons
140 Steinway & Sons 589500 2010 Steinway & Sons
Số thứ tự Hãng Năm sản xuất Số Sê-ri Nơi đặt nhà máy