Năm sản xuất đàn piano Upright Kawai

Năm sản xuất đàn piano Kawai theo số serial in trên sounboard của đàn.

Tra năm sản xuất đàn piano Kawai Upright (Piano Kawai đứng)

 

KAWAI UPRIGHT

MODEL 

PEDAL

SERIAL. NO.

YEAR

K8, K20, K35, K48

 

32000 - 170000

1958-1966

KS1, KS2, KS3

3

170000 - 329000

1966-1969

KU1, KU1D KU2, KU2D KU3, KU3D KU5, KU5D

3

329000 - 478000

1969-1971

KU1B, 2B, 3B, 5B

3

478000 - 577000

1971-1973

BL31, BL51 BL61, BL71

3

577000 - 1100000

1973-1980

BL12

3

688000 - 1100000

1974-1980

US50, US60 US70

3

1100000 - 1600000

1980-1985

KS2F  KS3F  KS5F

3

1100000 - 1600000

1980-1985

CL2

3

1300000 - 1500000

1982-1985

CL3

3

1400000 - 1750000

1984-1987

BS10

3

1790000 -

1987-

BS20, BS30 BS40

3

1715000 -

1987-

KL65B  KL72W US63H

3

1800000 -

1988-

BS20S

3

1800000 -

1988

ED48E  ED52S

3

1690000 -

1986

BS2A  BS3A

3

1926000 -

1990-

BS1A

3

1970000 -

1990-

CL5

3

1976000 - 

1990-

KL95R  KL64K

3

1970000 -

1990-

KL51WI  KL51KF KL53K  KL78W

3

1895000 - 

1989-

KL75W  KL74K KL68W

3

1926000 - 

1990-

US6X

3

1895000 -

1989-

UX8X  US9X

3

1970000 -

1990-

H5020 H503W

3

2010000 -

1991-

H102W  H201R  H202M  H301W

3

2010000 -

1991-

 

 

Công cụ kiểm tra năm sản xuất đàn piano  

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

Like nhóm phát triển nội dung

Tin liên quan